.

Emberi Erőforrások Minisztere
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti
Szakgimnázium
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. – 2027. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1071 Budapest, Kertész 30. .
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes
működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható
gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

  1. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló
  2. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
    közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, / egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a
művészeti tárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű szakképzettség a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában
foglaltakat is figyelembe véve,,
• legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett
szakmai gyakorlat,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét
igazoló okmányok másolata,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
meglétét igazoló oklevél másolata,
• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra
vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum
(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári
feladatok feltüntetésével),
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó szakmai önéletrajza,
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez),
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres
pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt
intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum
munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez
rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel

(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést
létesít.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nixné Bartal Eszter nyújt, a 06 1
795 8114 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő
megküldésével (Belső-Pesti Tankerületi Központ: 1071 Budapest, Damjanich
utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: TK/194/HR/765-2/2022 , valamint a beosztás
megnevezését: Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Ny. Általános Iskola
és Műv. Szakgimnázium-Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt. Hiánypótlásra a pályázat beadási
határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött,
bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a BelsőPesti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- Erzsébetvárosi
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium
intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/belsopest
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.