ÁLTALÁNOS ISKOLA

Elsődleges célunk akár szülőként, akár pedagógusként, hogy gyermekeink szeressenek iskolába járni, és a tanulás meghatározó értékké váljon a számukra! Ennek érdekében tanítóink, tanáraink személyiségük egész lényével nevelik, oktatják a rájuk bízott gyermekeket. Alapos tárgyi tudás, pedagógiai felkészültség, következetesség, megújulási törekvés, egymás és diákjaik tisztelete jellemzi őket.

Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy következetes és féltő gondoskodással neveljük tanítványainkat is egymás iránti tiszteletre, a valódi értékek igényére, ezek keresésére és megteremtésére.

Szeretnénk, hogy az óvoda barátságos, játékos légköre, hangulata megmaradjon iskolakezdés után is, ezért tanítóink mindent megtesznek, hogy oldott, családias légkörben megkönnyítsék az átmenetet mind a gyermekek, mind a szülők számára. 

A kisiskolás gyermekek élete megváltozik az iskolakezdéssel. Ezt figyelembe véve biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy az alsó tagozaton az osztálytanító személye mind a 4 év alatt ugyanaz maradjon.

Pedagógiai munkánkban az önálló művelődésre való felkészítés, az egyéni tanulási stratégiák elsajátíttatása, a középiskolában való helytálláshoz szükséges alapok megteremtése a cél. Kiemelten kezeljük az alsó tagozat alapozó munkáját, a későbbi hatékony tanuláshoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztését. Ennek érdekében tanítóink, tanáraink változatos, korszerű pedagógiai módszereket és korszerű szemléltető eszközöket alkalmaznak (kooperatív tanulás, kompetenciaalapú oktatás, projekt-módszer, interaktív tábla). Így gyermekeink komplex tanulói környezetben játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.

Tanítványaink minden évben eredményesen szerepelnek kerületi, fővárosi és országos tanulmányi, kulturális versenyeken. Lehetőséget teremtünk arra, hogy tanulóink a 8. osztályt befejezve a középiskolákban sikerrel folytathassák tanulmányaikat.

A leendő 1. évfolyamon a jól bevált, hagyományos olvasás és írástanítást alkalmazzuk. Olvasni a szülők által leginkább kedvelt hangoztató-elemző-szótagoló módszerrel tanulunk, segítve a helyesírási nehézségek áthidalását. Írni csak egy hosszabb, játékos, sok mozgással színesített alapozó időszak után kezdünk. Így lehetőség van az esetleges óvodáskori lemaradás leküzdésére. 

A különböző tantárgyak oktatásában a tanulók képességeire alapozunk. A gyermekek önálló, egyéni haladási tempóját, eltérő ütemű fejlődését szem előtt tartva tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenységünket logopédus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens és iskolapszichológus is segíti.

A délutáni napközi otthonban meghatározott rend szerint biztosítjuk a következő napra való felkészülést és a szabadidő hasznos eltöltését. Felsős diákjainkat tanulószoba várja.

Délutáni programjainkban a tanulási technikák elsajátíttatása mellett az irányított szabadidős tevékenységek széles kínálata szerepel. Törekszünk arra, hogy a gyermekek magas szintű együttműködési és csapatmunkára való készséggel rendelkezzenek, melyek elsajátíttatására a tanítási órákon túl a délutáni foglalkozásokon is nagy hangsúlyt helyezünk.

A XXI. század követelményeihez igazodva iskolánkban első osztálytól kezdődően lehetőséget kínálunk az informatika oktatására, idegen nyelv, és egy második idegen nyelv tanulására. Célunk, hogy mind az informatikát, mind az idegen nyelvet megszeretve, a későbbiekben e lehetőségeket természetes kommunikációs eszköznek tekintsék.

Az ÖKO-iskola cím elnyerése garancia tanítványaink környezettudatos szemléletmódjának formálására.

Jelentős hangsúlyt fektetünk a délelőtti színvonalas munkát követően tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek biztosítására:

• Iskolai sportkör többféle sportágban kicsiknek és nagyoknak, angol nyelven is,

• drámaszakkör, angol nyelven is,

• kézműves szakkör,

• énekkar,

• múzeumlátogatás,

• múzeumpedagógiai foglalkozások,

• színházlátogatás szülői igény szerint,

• hitoktatás szülői igényeknek megfelelően,

• könyvtárhasználat,

• zenetanulás,

• gyógytestnevelés,

• úszás- és korcsolyaoktatás az önkormányzat támogatásával,

• néptánc szakkör a Bihari Táncegyüttes irányításával,

• igény szerint iskolai táborok.

A diákok és szüleik számára rendszeres fogadóórákat biztosítunk. Gyermekvédelmi felelős is segíti a sikeres beilleszkedést, az esetleges hátrányok leküzdését.

Programjaink sokszínűsége, a színvonalas oktatás mellett arra is törekszünk, hogy diákjaink és a szülők is jól érezzék magukat iskolánkban! A szülői választmánnyal és a diákönkormányzattal közösen döntünk az iskolai életet jelentősen befolyásoló eseményekről.

Informatika

Az informatikai csoportban kiemelten oktatjuk a számítástechnikát. Már első osztálytól kezdve kiscsoportos, tehát hatékonyabb formában tanulják jól felszerelt tantermekben az informatika alapjait. Így a LOGO játékoktól szinte észrevétlenül jutnak el a gyerekek akár az ECDL (Nemzetközi Számítógépkezelői)  vizsgáig is, amit a 7.évfolyamtól kezdődően tehetnek le.

Dráma

5. évfolyamtól a dráma csoportba azokat a gyerekeket várjuk, akik inkább a humán tárgyak, a művészetek iránt érdeklődnek. Az osztályban kiemelt gondot fordítunk a művészeti nevelésre. Oktatott tantárgyaink a drámajáték, tánc, ének segítségével a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására törekszünk. 

Tudásukat minden évben szervezett bemutatókon és színielőadásokon mutathatják be. Jelenlegi és volt tanítványaink rendszeres szereplői a színházaknak (Nemzeti Színház, Madách Színház)és a TV műsoroknak (Jóban Rosszban, Barátok  közt, Megasztár)

 Az angol és a német nyelvoktatása csoportbontásban történik.

Az általános iskola elvégzése után tanulóink továbbtanulhatnak iskolánk szakközépiskolai részében, ahol érettségit tehetnek. 

Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály

A sikeresen elsajátított, használható nyelvtudás megszerzését a két tanítási nyelvű osztályainkban a heti 5 órás, csoportbontásban, anyanyelvi tanárok közreműködésével történő angol oktatás mellett az alábbi tantárgyak célnyelven való tanításával támogatjuk: alsó tagozaton: ének, testnevelés, rajz, technika, környezetismeret; felső tagozaton biológia, földrajz, rajz, ének, informatika.. A 6. és 7. évfolyamon megjelenő civilizáció tantárgy az angolszász kultúra megismerését célozza. Nemzetközi kapcsolataink a nyelvgyakorlás tanórán kívüli gyakorlására is lehetőséget nyújtanak diákjaink számára. 4. osztálytól lehetősége lesz tanulóinknak egy második, a német nyelv tanulására. Az alsó tagozaton ennek bevezetését szakköri jelleggel tervezzük. 

7-8. osztályban nyelvvizsga-előkészítőt szervezünk, és tanítványaink EURO nyelvvizsgát tehetnek. Az angolszász ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, angol vers-és prózamondó verseny, Sisi drámafesztivál színesíti közösségi életünket. 

Komplex művészeti osztály

A komplex művészeti osztályunkba járó tanulók a különféle művészeti ágak – a képzőművészet, a zene, a tánc- és mozgásművészet és a drámajáték – segítségével fejleszthetik alapkészségeiket, a Szív Kamara Színház közreműködésével pedig elsajátíthatják a színpadi előadás fortélyait.

Ebben az osztályban lehetőség van az 1. évfolyamtól kezdve az angol nyelv heti 2, a 4. évfolyamtól heti 5 órában történő elsajátítására is.

A komplex-művészeti oktatás célja: a személyiség épülésének elősegítése, a gyermek önmagához mért fejlődése-fejlesztése, a kreativitásra orientált gondolkodás megvalósítása, a vizuális-kommunikációs forma elsajátítása.

Általános értékként az általános műveltség megalapozását, bővítését célozzuk, miközben diákjaink gyermeki személyiségük sajátos kifejezőeszközeivel alkotókká válhatnak

 SZAKGIMNÁZIUM 

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola egyszerre biztosít gimnáziumi és magas szintű művészeti képzést.

Tanulóink a gimnáziumok klasszikus ismeretanyagát és a választott művészeti ág ismereteit sajátíthatják el nálunk. Ezzel a tudással iskolánk felkészít a hagyományos egyetemi és művészeti tanulmányokra.

Aki esetleg nem a felsőoktatást választja, az az érettségit követően gyakorlatos színész, illetve színész II. végzettséget szerezhet. Elsősorban olyan gyerekeket várunk, akik humán, művészeti, kommunikációs, közművelődési pályát képzelnek el maguknak.

Arra készítjük fel tanulóinkat, hogy felnőttként nyitott, kommunikatív, céltudatos és sikerorientált emberként állják meg helyüket.

Középiskolai tanulmányaik során színészmesterséget, beszédtechnikát, vers- és prózamondást, színpadi mozgást, táncot, dramaturgiát, manageri ismereteket tanulnak növendékeink.

Az iskolai tanulás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére és a baráti kapcsolatok kialakítására. Tanulóinknak belföldi kirándulást is szervezünk, ahol felhasználhatják kommunikációs és nyelvi ismereteiket.

A 2018/2019-es tanévre is felvételt hirdetünk olyan tanulóknak, akik szeretnének elindulni a művészet és a klasszikus tudás útján.

Néhány név a szakmában sikeresen elhelyezkedő volt növendékeink közül: Polgár Péter, Szatory Dávid, Molnár Szandra, Előd Álmos, Mészáros Kitti, Gáspár Kata, Tövispataki Beáta, Kocsis Dénes, Borbíró András, Réthy Zsazsa, Molnár Ilona, Patai Anna … Gáspár Kata, Tövispataki Beáta, Kocsis Dénes, Borbíró András, Réthy Zsazsa, Molnár Ilona stb…

MŰVÉSZETI TANULMÁNYI TERÜLET

MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORT

ELŐADÓMŰVÉSZET ÁGAZAT

GYAKORLATOS SZÍNÉSZ – SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ szakmairány

 Tanulmányi terület belső kódja: 0001

4 évfolyamos, kerettantervre épülő, szakgimnáziumi képzés a közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban. Választható nyelv: angol/ német /

Induló osztály: 1

12. évfolyam végén:

·         érettségi vizsga

·                    gyakorlatos színész emelt szintű szakmai érettségi

·                    szakmai érettségi vizsga után 1 év képzéssel gyakorlatos színész szakképesítés

·        érettségi végzettség megszerzésével szerezhető szakma: előadóművészeti program- és projektszervező